Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search
เส้นทางสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ

“นักบัญชี” ถือเป็นอาชีพหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และร่ำเรียนมาโดยตรง ทำงานในสายงานบัญชี จนมีประสบการณ์มากพอสมควรเข้าชม : 12315
ธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ (คอนโดมิเนียม)

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน อาคาร บ้านเรือน ในทางกฎหมายกำหนดให้ต้องทำสัญญาหนังสือ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่นโฉนด หรือทะเบียนที่ดินเป็นเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินทีมีมูลค่าสูงจึงต้องมีกฎหมายควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเข้าชม : 9219
วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี

วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี คือ เพื่อบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของกิจการจำแนก และสรุปผลเพื่อให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารกิจการ เจ้าของกิจการ หรือบุคคลอื่น ๆ เช่น เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลที่สนใจเข้าชม : 3415
กำหนดความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชี

กำหนดความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของธุรกิจ โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ทำบัญชีอย่างชัดเจน ดังนี้เข้าชม : 2548
ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับได้

ผู้ประกอบการจะทำบัญชีได้อย่างถูกต้องนั้น มีผู้เชี่ยวชาญทางบัญชีเคยบอกกล่าวไว้ว่า ในเบื้องต้นผู้ทำบัญชีจะต้องมีความรู้ในธุรกิจที่ทำให้ดีเสียก่อน นอกจากนี้ ก็ต้องมีระบบบัญชีที่ดี มีเอกสารการรับเงินจ่ายเงิน สต็อกสินค้า ส่งสินค้าให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ประมวลรัษฎากร เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดสำหรับการเข้าตรวจสอบของสรรพากรเข้าชม : 1878
การจัดทำบัญชี และ บัญชีที่ต้องจัดทำ

1. บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจำหน่าย ผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียง แถบวีดีทัศน์และแผ่นซีดี ต้องจัดทำบัญชีสินค้า นับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบกิจการในในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดทำบัญชี ดังต่อไปนี้เข้าชม : 2599
วิธีจัดทำบัญชีตั๋วเงินรับ

โดยปกติบัญชีตั๋วเงินรับจะแยกแสดงรายการ ไว้ต่างหากเป็นหนึ่งรายการเพื่อให้ง่ายในการเก็บรักษาและตรวจสอบ แต่ถ้าในกรณีที่กิจการถือตั๋วเงินรับไว้หลายฉบับอาจจะกำหนดให้มีการจัดทำ บัญชีตั๋วเงินรับที่เป็นบัญชีคุม 1 บัญชีและจัดให้มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทย่อยสำหรับรายการตั๋วเงินรับที่แตก ต่างกันไปในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้เข้าชม : 2224
การจัดทำบัญชีธุรกิจบริการ

เป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่ให้ผลประโยชน์หรือสร้างความพึงพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าบริการเช่น ธุรกิจรับทำความสะอาด ธุรกิจรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ โรงแรม ร้านซ่อมรถ ร้านเสริมสวย กิจการหอพัก และห้องเช่า เป็นต้นเข้าชม : 3340
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี

การทำบัญชี จะทำให้กิจการ ทราบผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของธุรกิจ และ ความมั่นคงของธุรกิจเข้าชม : 1680
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการก่อสร้างบ้านหรืออาคารของคุณ เพื่อที่จะได้ทราบความคืบหน้าและขั้นตอนของการก่อสร้างอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองเข้าชม : 1693
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai