Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

เอกสารที่ต้องใชประกอบการลงบัญชีได้แก่บันทึก หนังสือ หรือเอกสารใดๆที่ใช้เป็น หลกฐานในการลงรายการในบัญชีซึ่งแยกได้เป็น 3 ประเภท คือ...เข้าชม : 3261
วิธีจัดทำกระดาษทำการสำหรับผู้สอบบัญชี

กระดาษทำการ หมายถึง หลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี หลักฐานที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และรับรองบัญชี และสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ซึ่งได้แก่ เอกสารที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้จัดทำขึ้นเอง เอกสารที่ได้รับมาจากกิจการที่ทำการตรวจสอบ หรือที่ขอจากบุคคลภายนอกกิจการ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดทำรายงาน การตรวจสอบ และรับรองบัญชีเข้าชม : 3198
การจัดประเภทของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้คำว่า "ไม่หมุนเวียน" รวมถึงสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน สินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ดำเนินงานที่มีลักษณะระยะยาว แต่มิได้ห้ามให้ใช้คำศัพท์อื่นแทนคำว่า "ไม่หมุนเวียน" หากคำศัพท์ดังกล่าวไม่ทำให้ความหมายที่กล่าวมาแล้วเสียไป...เข้าชม : 1522
วงจรบัญชี

การวิเคราะห์รายการค้า (Transaction Analysis) ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากของวงจรบัญชี คือการวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นในกิจการว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นส่งผลให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของของกิจการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?...เข้าชม : 2884
แม่บทบัญชี

เกณฑ์คงค้าง (accrual basic) รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีจะรับรู้เมื่อเกิดขึ้น (earned) มิใช่เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสด (realized) หรือได้รับหรือจ่ายสิ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสมดได้ในอนาคต (realizable) นอกจากนี้รายการต่าง ๆ จะบันทึกและแสดงในงบการเงินตามงวดที่เกิดรายการ...เข้าชม : 1770
ภาษีมูลค่าเพิ่มกับเงินทดรองจ่าย

เงินทดรองจ่าย เป็นรายจ่ายรายการหนึ่งซึ่งยังมีข้อถกเถียงกันอยู่มากว่า จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่และอย่างไร มีผู้เสียภาษีหลายท่านยังไม่เข้าใจถึงแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ ครั้นจะยึดถือตามแนวการตอบข้อหารือของกรมสรรพากร ก็ยังมีคำตอบที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บ้างวินิจฉัยว่าเงินทดรองไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บ้างก็วินิจฉัยว่าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้เสียภาษีอยู่มากทีเดียว...เข้าชม : 1471
คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ทำบัญชี

คุณสมบัติทั่วไป - มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร - มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทำบัญชีได้ - ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตาม กฎหมายว่าด้วยการบัญชี ...เข้าชม : 1991
หน้าที่ของผู้ทำบัญชี

จัดทำบัญชีเพื่อให้แสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของ “ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี” ที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีเอกสาร...เข้าชม : 1625
ผู้ทำบัญชี ตาม พรบ

ผู้ทำบัญชี คือ ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไม่ว่าจะกระทำในฐานะลูกจ้างของผู้มีหน้าที่ จัดทำบัญชีหรือไม่ก็ตาม ได้แก่บุคคลต่อไปนี้เข้าชม : 2230
รากฐานที่ควรรู้ หากอยากเป็นผู้สอบบัญชี

ข้อบังคับ ก.บช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอ การออก การต่ออายุ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2538 และข้อบังคับ ก.บช. ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2541 ได้กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไว้ สรุปได้ดังนี้...เข้าชม : 1634
หน้า 1/2 (20 รายการ)[1] 2 
Knowledge
รากฐานที่ควรรู้ สู่ถนนแห่งผู้สอบ...
 
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai