Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

สำนักงานบัญชียุคใหม่...คืออะไร
สำนักงานบัญชียุคใหม่...คืออะไร

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป สรรพากรเริ่มใช้แนวคิดในการจัดเก็บภาษี ระบบ Pre-Assessment Agreement (PAA) คือ การดำเนินการเพื่อให้การคำนวณภาษีอากรที่ต้องเสีย หรือนำส่ง และการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนตามที่ทางกฏหมายกำหนด ตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนยื่นแบบแสดงรายการ ทำให้ต้องจัดทำบัญชีให้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการจะทำเช่นนี้ได้ต้องได้รับความร่วมมือในการจัดทำบัญชีจากผู้ประกอบการและสำนักงานบัญชี คือ ต้องใช้โปรแกรมเดียวกันผ่านระบบ Software Online บันทึกรายการเบื้องต้น โดยพนักงานของผู้ประกอบการ เช่น รายการขาย รายการซื้อ รายการรับชำระเงิน รายการจ่ายเงิน สต๊อกสินค้า เป็นต้น

ฉะนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานบัญชีในอนาคตอันใกล้นี้ต้องจัดทำบัญชีโดยรบบ Software Online และโอนข้อมูลมาตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องก่อน แล้วโอนข้อมูลที่ถูกต้องกลับไปยังผู้ประกอบการ

ปัจจุบันนี้ได้มีโครงการเช่นนี้เกิดขึ้นแล้ว นั่นคือ "TAC" หรือ บริษัท ไทยแอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด 
     
"เรามาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสำนักงานบัญชีให้เดินก้าวสู่ "สำนักงานบัญชียุคใหม่" กันเถอะที่มา : คุณสุรศักดิ์  จารุวรรณสถิต  บริษัท ศักดิ์การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai