Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

ธุรกิจ SME รุ่งมุ่งใช้ IT

 
 

ธุรกิจ SME รุ่งมุ่งใช้ IT


     สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ SME ไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์กร ที่ผ่านมา SME เมืองไทยไม่สามารถจะเติบโตและไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้เพราะขาดเทคโนโลยี โปรซอฟท์จะเติบเต็มเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั้งหมดของโปรซอฟท์ให้ SME ได้ใช้งานโดยผ่าน บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่โปรซอฟท์เข้าไปถือหุ้นร่วมกับสำนักงานบัญชี ทั่วประเทศบทความโดย : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai